Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Swiss Pedicure en een cliënt waarop Swiss Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Swiss Pedicure
Swiss Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Swiss Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24uur voorafgaande aan de afspraak aan Swiss Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Swiss Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Swiss Pedicure de veloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesprokene behandelingsbedrag berekenen.

Swiss Pedicure moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Zoals bij ziekte, overlijden of een ongeval.

4. Betaling
Swiss Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Swiss Pedicure vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

5. Privacy Police
Swiss Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegeven. In deze Privacy policy willen we helddere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Swiss Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, des doelen type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegeven doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogt zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Swiss Pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoongegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegeven van u vragen;
Naam / voorletters / tussenvoegsel / Adres / Postcode / Plaats / Telefoonummer / E-mailadres / Geslacht / Geboortedatum / Huisarts / als noodzakelijk, de gegevens van u gezondheid

Het versturen van afspraken en herinnering van Swiss Pedicure gaat via e-mail, sms, whatsapp, Facebook Messenger

De cliëntengegevens worden veilig opgeslagen op PC met een wachtwoord.

Swiss Pedicure verstrekt geen persoonsgegevens.

6. Geheimhouding 
Swiss Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of as dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Swiss Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Swiss Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Swiss Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Swiss Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Swiss Pedicure geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de gel-reparatienagels en/of nagelbeugels of orthese heeft laten onderhouden door een andere pedicure zonder overleg.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet opvolgd

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Swiss Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Swiss Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Swiss Pedicure. Swiss Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Swiss Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt die schriftelijk kenbaar maakt. Indien Swiss Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11.  Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Swiss Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Swiss Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

maak een afspraak